Visie

STEK is een groepspraktijk die volwassenen met autisme wil ondersteunen. Er bestaan verschillende denkbeelden over autisme en hulpverlening bij autisme. In deze tekst omschrijven wij onze visie op autisme en hulpverlening, alsook hoe we die visie omzetten naar de praktijk.

Een woordje over ons taalgebruik

In onze teksten hebben we het steeds over autisme en niet over autismespectrumstoornis, omdat we niet achter de term “stoornis” staan. Daarnaast zullen we zowel spreken over autistische personen als over personen met autisme. De discussie over “correcte” terminologie (‘Identity-first’ versus ‘Person-first’ taalgebruik) is momenteel zeer actueel. Bij STEK vinden we dat iedereen de keuze heeft om de woorden te gebruiken die voor hen juist aanvoelen. Om beide vormen van taalgebruik te respecteren, gebruiken we ze in de tekst door elkaar.

De meest gangbare beeldvorming rond autisme komt voort uit de geestelijke gezondheidszorg. Autisme wordt hier gezien als een diagnose, gesteld door een psychiater, op basis van gedragskenmerken. Dit beeld reduceert autisme tot een “stoornis” of een “medisch probleem”. Dit is niet hoe we binnen STEK naar autisme kijken. Een diagnose is voor STEK dan ook geen vereiste. De keuze om al dan niet een formele diagnose na te streven is voor iedereen persoonlijk. Het team van STEK zal hier nooit over oordelen.

Autisme als diagnose?

Autisme als

neurodiversiteit

Bij STEK zien we autisme als één van de vele variaties die er bestaan in het mens-zijn. Een variatie die voortkomt uit een verschil in hersenwerking. Een verschil, geen stoornis. Dit verschil brengt zowel krachten als uitdagingen met zich mee. En het zijn deze krachten en uitdagingen, waarmee we bij STEK aan de slag willen gaan. Met onze visie sluiten we ons aan bij het gedachtengoed van de neurodiversiteitsbeweging. Deze beweging stelt dat (1) mensen niet minder kansen dienen te krijgen omdat hun hersenwerking anders is; en (2) de waarde van een mens niet afhankelijk is van diens kunnen of prestaties. Het STEK-team sluit zich volledig aan bij deze stellingen.

Hulpverlening dient volgens het STEK-team vraaggestuurd te zijn en tot stand te komen vanuit gelijkwaardigheid. Om die reden streven we zoveel mogelijk transparantie, voorspelbaarheid en samenwerking na in onze begeleidingstrajecten. We werken met verschillende fasen en bouwen evaluatiemomenten in. Hierbij werken we telkens “op maat”; volgens jouw noden en wensen. 

Transparante hulpverlening

Holistisch

Elke persoon met autisme is anders en heeft een unieke eigenheid. Daarbij komt dat autistische mensen geen eilandjes zijn; ze ontwikkelen en leven in relatie tot anderen, binnen het ruime kader van onze maatschappij. De uitdagingen die horen bij een leven met autisme, zijn dan ook uitdagingen die gekaderd moeten worden in een ruimer geheel. Om die reden kiezen we ervoor om bij STEK een holistisch perspectief aan te nemen. We zoomen niet alleen in op “het autisme”, maar gaan kijken naar mensen in hun totaliteit; naar alle facetten van het mens-zijn. Dit wil niet zeggen dat we alles over jou in beeld moeten brengen voor een begeleidingstraject. Het wil wel zeggen dat we, bij het werken rond specifieke uitdagingen, ruimer gaan kijken dan het domein waarop de uitdaging zich stelt.

Eén domein waar we bij STEK specifiek aandacht aan besteden, is prikkelverwerking. Bij het merendeel van autistische mensen verloopt de prikkelverwerking anders dan bij “neurotypische” mensen. Inzicht verkrijgen in jouw uniek sensorische profiel, betekent inzicht krijgen in de mogelijke uitdagingen die hieruit voortkomen, alsook aanknopingspunten vinden om andere uitdagingen het hoofd te bieden. Binnen STEK willen we inzetten op basisrust; een balans tussen jouw uitdagingen en (aan)kunnen. Want pas als er basisrust is, kan je ontplooien en groeien. In het zoeken naar die basisrust speelt inzicht in je sensorisch profiel een belangrijke rol.

Focus op basisrust en zintuigen

Focus op jouw doelen

Een tweede domein waarop we sterk de nadruk leggen is het werken vanuit eigen keuzes en motivatie voor persoonlijke doelen. Mensen zijn het meest gemotiveerd om te werken rond doelen die ze zelf kiezen; doelen die aansluiten bij persoonlijke intrinsieke overtuigingen. We vinden het binnen STEK belangrijk om samen uit te zoeken wat jou drijft, en om daarbij gedachten over “hoe het hoort” los te laten.

Onze visie op autisme en hulpverlening is geen “klassieke” visie die gestuurd wordt vanuit het idee van “autisme als stoornis of beperking”. Integendeel. Bij STEK ontmoeten we jou als mens en gaan we samen aan de slag om jouw krachten in te zetten en uitdagingen het hoofd te bieden. Heb je vragen over deze visietekst? Stel ze gerust via een mailtje of tijdens een gesprek.